Kvalitetsledning

Våra kompetenser inom kvalitetsledning och compliance

Att en organisation är i compliance med gällande lagstiftningar, regelverk, standarder och interna styrdokument blir allt viktigare för företagen. Effektiva processer runt tillämpningen och medarbetarnas förståelse är en framgångsfaktor. Vi har kompetens av granskning och implementering av följande regelverk och standarder;

  • Dataskyddsförordningen
  • ISO 45001 Occupational health and safety management systems
  • ISO 50001 Energy management systems
  • ISO 31000 Riskhantering
  • ISO 9100 Kvalitetsledningssystem - Krav för rymdfarts-, luftfarts- och försvarsorganisationer
  • ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet
  • ISO 14001 Miljöledningssystem
  • ISO 27001 Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningsystem för informationssäkerhet - Krav


Erfarenhet av kontroll och efterlevnad av arbetsrutiner och interna instruktioner samt GAP-analys av behov av styrdokumenten gentemot verksamhetens vision och mål.